وثائق بريطانية ( ١١٥٨ )
وثائق الحكومة البريطانية من مكتب التوثيق العام PRO عن مصر وعبد الناصر منذ 1919 - 1972المرجع نطاق من: إلى:
FO#371/102824 Defence negotiations between Egypt and UK 01 يناير 1953 01 يناير 1953 Informal negotiations between UK and Egypt: full record التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Prospect of new agreement between UK and Egypt, to replace 1936 agreement: views of Julian Amery MP and Patrick Maitland MP on speech by Anthony Eden in House of Commons, 17 Dec 1953 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Proposal from UK prime minister that Gen Festing, GOC UK troops in Egypt, should return to UK for discussion about situation in Canal Zone التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح US intervention in Anglo-Egyptian defence negotiations: discussion between Mr Lewis Jones and Mr Caffery التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Report that Mr Dulles is not prepared to dissuade Gen Neguib from visiting the Sudan التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Availability of Canal Zone base and uniforms for technicians: discussion between Sir R Stevenson and Dr Fawzi التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Possibility of persuading Egyptians to accept a suitable availability formula: views of Mr Hankey and M J Creswell; FO minute by Mr Ledward التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Stage reached in negotiations with Egypt after meeting on 21 Oct 1953: memorandum prepared for US; outline of nine points on which UK delegation tried to secure agreement in principle التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian obstinacy concerning points on availability and military status of technicians: view of Sir R Stevenson التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح UK directive not to accept anything less than proposals already put forward: instructions for meeting between Sir R Stevenson and Egyptian delegation التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Israel and Anglo-Egyptian negotiations: summary of points raised in Israeli note; draft reply from Mr Ledward التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Amendments to UK draft Anglo-Egyptian defence agreement: minutes of MOD meeting, 30 Sept 1953 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Directive for discussion between Sir R Makins and Mr Dulles: points on availability and uniforms, and Status of Forces agreement التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Provision for continuing or terminating an agreement with Egypt: view of R C Mackworth-Young, FO, on final appreciation by Gen Robertson التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح
FO#371/113609 Political relations between UK, Egypt and Sudan 01 يناير 1955 01 يناير 1955 Egyptian interference in Sudanese elections of 1953: evidence to be sent to international body responsible for supervising Constituent Assembly elections التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Assessment of UK interests in Sudan: importance of maintaining overflying rights; co-ordination of general aims of UK, Egypt and Sudan التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Interviews by Mr Burden MP in Egypt with Col Nasser, Egyptian prime minister, and Maj Salem, Egyptian minister of national guidance and Sudanese affairs, Feb 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Maj Salem's message to Sudanese people: translation of message published in Khartoum daily El Telegraph, 14 Feb 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Text of address by Ismail el Azhari, Sudanese prime minister, on 2nd anniversary of Sudan agreement, 12 Feb 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Maj Salem's message to Sudanese people: Foreign Office (FO) protest to Egyptian ambassador, London التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Maj Salem's message to Sudanese people: Foreign Office (FO) protest to Egyptian ambassador, London التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Anglo-Egyptian interests in Sudan: brief for UK foreign secretary's visit to Cairo التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح UK and Egyptian aims in Sudan: views of Sir R Howe, UK governor general, Khartoum التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Maj Salem's message to Sudanese people: publicity for UK protest التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Examples of continued Egyptian interference in Sudan التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Opposition motion handed in to Sudanese House of Representatives on withdrawal of UK Trade Commissioner's Office and Egyptian Information Office: courses of action to be taken by UK government التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Opposition motion handed in to Sudanese House of Representatives on withdrawal of UK Trade Commissioner's Office and Egyptian Information Office: text of motion التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Opposition motion handed in to Sudanese House of Representatives on withdrawal of UK Trade Commissioner's Office and Egyptian Information Office: Khartoum press reports; extract from Morning News, 21 Mar 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Opposition motion handed in to Sudanese House of Representatives on withdrawal of UK Trade Commissioner's Office and Egyptian Information Office: possible solution; suggestion by Sir J Sterndale Bennett, British Middle East Office (BMEO), Nicosia التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Opposition motion handed in to Sudanese House of Representatives on withdrawal of UK Trade Commissioner's Office and Egyptian Information Office: possible courses of action for UK if Sudanese Parliament pass resolution التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Future of Sudan: possible visit to UK by Col Nasser in autumn 1955; Col Nasser's attitude to possible Sudanese independence التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese National Unionist Party (NUP) announcement about self-determination of Sudan, 31 Mar 1955: FO enquiry التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese National Unionist Party (NUP) announcement about self-determination of Sudan, 31 Mar 1955: reply from Philip Adams, UK trade commissioner, Khartoum التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese National Unionist Party (NUP) announcement about self-determination of Sudan, 31 Mar 1955: statement issued by Independence Front, 1 Apr 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese National Unionist Party (NUP) announcement about self-determination of Sudan, 31 Mar 1955: Philip Adams' views التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Closing of UK Trade Commissioner's Office and Egyptian Information Office in Sudan: views of Sir K Helm, new UK governor general, Khartoum التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Recommendations of committee of NUP appointed to advise on relationship with Egypt: text published in Khartoum press, 7 Apr 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Recommendations of committee of NUP appointed to advise on relationship with Egypt: text of recommendations التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Recommendations of committee of NUP appointed to advise on relationship with Egypt: translation of statement in Khartoum press, 8 Apr 1955, by Independence Front welcoming NUP decision التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Recommendations of committee of NUP appointed to advise on relationship with Egypt: endorsement of recommendations by Party executive التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sayed Abdul Rahman, Ansar leader and patron of Umma Party: views on relations between Sudan and UK after self-determination التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح NUP statement on independence of Sudan: Khartoum press comments التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح
FO#371/113610 Political relations between UK, Egypt and Sudan 01 يناير 1955 01 يناير 1955 Cairo broadcasts to Sudan: FO brief, 7 Apr 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح NUP policy: possible effects التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح NUP policy: final stages through which NUP passed in formulation of its policy on Sudan's relationship with Egypt التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sir J Sterndale Bennett: views on future defence arrangement in Sudan التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sir J Sterndale Bennett: request made to FO for major correspondence about Sudan التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Report of discussion in Cairo between Sir K Helm, Col Nasser, Maj Salem and Dr Fawzi, Egyptian foreign minister, 23 Mar 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Cairo broadcasts to Sudan: UK protest التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Report of visit to Sudan by Sir J Sterndale Bennett التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Report of visit to Sudan by Sir J Sterndale Bennett: Philip Adams' comments التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح NUP policy: Commonwealth Relations Office (CRO) memorandum, 2 May 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Political situation in Sudan: Sir K Helm's personal impressions التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian interference, proposed national charter and defection of Buth Diu: discussion between Philip Adams and Abdullah Bey Khalil, secretary general of Umma Party التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Khartoum view' on events in Sudan: Philip Adams' comments التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian influence in Sudan: observations on present situation, 22 Apr 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Internal political situation and relations between Egypt and NUP: translation of final draft of national charter published by Independence Front التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Anglo-Sudanese relations: delivery of letter from UK prime minister to Sayed Abdul Rahman; remarks by Sayed Abdul Rahman on UK government التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian and UK policies in Sudan: views of Mirghani Hamza, former minister in Ismail el Azhari's government التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Air Cmdre Zulficar, Egyptian member of Sudan Governor General's Commission: hostile publicity given to his personal views on Sudanese self-determination: possible action by UK التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sir L Grafftey-Smith, UK member of Sudan Governor General's Commission: visit to Southern Sudan; effects of Sudanisation التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian activities in Sudan: UK negotiations with Egyptian government التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح
FO#371/113613 Political relations between UK, Egypt and Sudan 01 يناير 1955 01 يناير 1955 Anti-Egyptian propaganda in Sudan: Maj Salem's complaint to UK Embassy, Cairo التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Cairo news agency reports about Egyptian government plans for Sudan: Maj Salem's views التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح The National Society of White Flag, Cairo: statement regarding fomenting of disorder in Sudan by Egyptians التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح International Commission for Sudan: report that Anglo-Egyptian agreement does not preclude Sudanese from disseminating their views on future of Sudan التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Main points of discussion between W H Luce, UK Governor General's Office, Khartoum, and Ismail el Azhari, 21 July 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese affairs: Egyptian press comments التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian-Sudanese relations: Khartoum press comments on celebrations of Egyptian revolution التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Ismail el Azhari's visit to Cairo: discussion with F R H Murray, minister, UK Embassy, Cairo التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Ismail el Azhari's visit to Cairo: consequences of talks with Egyptian leaders التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Relations between Egypt and Sudan: celebrations of Egyptian revolution attended by Sudanese التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Visit of Sudanese delegation to Egypt: official statement issued in Khartoum by Ismail el Azhari, 28 July 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Visit of Sudanese delegation to Egypt: Khartoum press comments التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Visit of Sudanese delegation to Egypt: text of message released by Ismail el Azhari on his talks with Egyptians التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Speech about Sudan made by Maj Salem at Mehalla El Kubra, 27 July 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Visit by Sudanese delegation to Egypt: account of visit given by Mubarak Zarroug, Sudanese minister of communications التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian-Sudanese relations: Sudanese approval of application for closed district permits from Egyptians in Southern Sudan التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Ismail el Azhari's visit to Cairo: précis of statement made on his return to Khartoum, 26 July 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح International Commission and other Sudanese affairs: discussion between F R H Murray and Egyptian foreign minister التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian-Sudanese relations: statement issued in Cairo by National Society of White Flag; article in El-Umma, 11 July 1955, incorporating a reply to Cairo statement التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح F R H Murray's forthcoming interview with Col Nasser: request for FO advice on Egyptian complaint about UK interference in Sudan and question of Nile waters التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese affairs: Maj Salem's allegations about situation in Sudan, 10 Aug 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudan: discussion between Philip Adams and Sayed Ali Mirghani, Khatmia leader التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح
FO#371/113614 Political relations between UK, Egypt and Sudan 01 يناير 1955 01 يناير 1955 Maj Salem's allegations about unrest in Southern Sudan: W H Luce's comments التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian interference in Sudan: Col Nasser's views التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian interference in Sudan: FO brief for UK Embassy, Cairo التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Anglo-Egyptian-Sudanese relations: copy of letter to Ismail el Azhari from Southern Sudanese politicians at Wau, 5 Aug 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح International Commission and attitude of Egyptian press: UK discussions with Col Nasser and Maj Salem التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian interference in Sudan and Egyptian complaints التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian interference in Sudan and Egyptian complaints: Egyptian motives التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian proposal for a conference of Sudanese politicians which could make a declaration on future of Sudan: discussion between Humphrey Trevelyan, UK ambassador, Cairo, and Maj Salem التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Situation in Southern Sudan, plebiscite proposal and broadcasting and press controls: Sir K Helm's talks with Maj Salem التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Question of Nile waters, a separate Sudanese currency and withdrawal of troops from Sudan: Sir K Helm's discussion in FO with Anthony Nutting, UK minister of state for foreign affairs, 26 July 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Article in Egyptian newspaper Akhar Saat about Sir K Helm: Sir K Helm's reaction التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح